Sudaryti ir redaguoti darbai

Parengė ir redagavo:

Mokiausi daraktorinėje / A. Ambraziejūtė-Steponaitienė; parengė J. Laurinavičius. – Vilnius: Lietuvos Kultūros fondo l-kla, 1990. – 39, [1] p.

Atžalėlė / S. Lilas : eil. : leidinys skirtas Vaikų knygoš šventei Kaišiadoryse. - Kaišiadorys, 1990. - 32 p.

Nerimo vėjai : moksleivių literatų rinkinys. - Kaunas, 1990. - 18 p.

Knygnešių dalia : (Agotos Tumosaitės-Prūsaitienės dainos) / Lietuvos kultūros fondas. Knygnešio draugija ; parengė Jonas Laurinavičius. - Kaišiadorys : [s.n.], 1991. - 33, [3] p.

Knygnešys Vincas Bielskus ir "Sietynas" / parengė I. Kubilienė, J. Laurinavičius ; Lietuvos knygnešio draugija ; Marijampolės kraštotyros draugija. - Vilnius : Raštija, 1991. - 36 p. : iliustr.

Kelias tremtin / Vincas Lozoraitis ; Lietuvos kraštotyros d-jos Kaišiadorių sk. - Kaišiadorys : [B. n.], 1992-. - 68 p.

Richardas Banaitis / parengė Jonas Laurinavičius. - [Kaišiadorys : Kaišiadorių aidai], 1997. - 31, [1] p. : iliustr. - ("Kaišiadorių aidų" redakcijos leidinys ; nr. 2). - Priešantr.: "Kaišiadorių aidų" redakcija. - Aut.: Jonas Laurinavičius, Stanislovas Abromavičius, Rasa Norinkevičiūtė, Stasys Saldūnas, Albina Stančiauskienė, Aldona Vizbarienė.

Viską jums palieku : eilėraščiai, prisiminimai / Jonas Hofšteteris ; parengė Vacys Bukauskas, Jonas Laurinavičius. - Kaišiadorys : Kaišiadorių aidai, 1998 (Kaunas : Raidė). - 47 p. : iliustr., portr.

Gija : Kaišiadorių rajono literatų klubo narių kūrybos almanachas / [sudarė ir redagavo Jonas Laurinavičius]. - Kaišiadorys : Kaišiadorių literatų klubas "Gija", 2000 (Kaunas : Morkūnas ir Ko). - 111, [1] p. : portr. ; 21 cm. - Autoriai: Marytė Akmantavičiūtė-Kavaliauskiene, Palmira Alešiūnaitė-Motiejūnienė, Alma Bernatonienė, Irena Marija Bublienė, Vacys Bukauskas, Aldona Dijokienė (Matačiūnaitė), Domicelė Ingelevičienė (Simonaitytė),  Jonas Katkevičius, Jonas Laurinavičius, Birutė Pukaitė-Liutkevičienė, Renata Sausaitienė-Matijošytė, Stasė Urbonienė (Januškytė). - Tiražas 300 egz.

Laimėkime gerumu : (kardinolo V. Sladkevičiaus mintys) / parengė J. Laurinavičius. - Kaišiadorys : "Kaišiadorių aidų" red., 2000 (Kaunas : Raidė). - 61, [1] p. ; 14 cm. - Tiražas [500] egz.

Paukščių palydos : [eilėraščiai] / Vacys Bukauskas ; [sudarė Jonas Laurinavičius]. - [Kaišiadorys] : Kaišiadorių literatų klubas "Gija", 2001 (Kaunas : Morkūnas ir Ko). - 126, [2] p. ; 20 cm. - Tiražas 300 egz.

Iš mano atsiminimų / Jonas Jonys ; [parengė ir redagavo Jonas Laurinavičius]. - Kaišiadorys : Kaišiadorių literatų klubas "Gija", 2002 (Kaunas : Morkūnas ir Ko). - 77, [3] p. : iliustr. ; 21 cm. - Tiražas 400 egz.

Gija : Kaišiadorių rajono literatų klubo narių kūrybos almanachas / [sudarė ir redagavo Jonas Laurinavičius]. - Kaišiadorys : Kaišiadorių literatų klubas ''Gija'', 2002 (Kaunas : Morkūnas ir Ko). - 144 p. : portr. - Autoriai: Marytė Akmanavičiūtė- Kavaliauskienė; Palmira Alešiūnaitė- Motiejūnienė; Alma Bernatonienė; Irena Bublienė; Vacys Bukauskas; Aldona Dijokienė; Jonas Katkevičius; Juozas Krinickas; Jonas Laurinavičius; Onutė Lielienė; Elena Malūnavičienė; Birutė Pukaitė-Liutkevičienė; Lina Račkauskaitė; Pranciška Rudžionytė-Grevienė; Renata Sausaitienė. - Tiražas 300 egz.

Jie - mano artimiausieji : atsiminimai / Irena Kaveckaitė-Kalvelienė ; [sudarė Jonas Laurinavičius]. - Kaišiadorys : Kaišiadorių literatų klubas "Gija", 2002. - 72 p. : iliustr. - Tiražas 1000 egz.

Gija : Kaišiadorių rajono literatų klubo narių kūrybos almanachas / sudarė ir redagavo Jonas Laurinavičius. - [2000]-. - Kaišiadorys : Kaišiadorių literatų klubas "Gija", 2000-. - 21 cm. - 1 leid. per 2 metus. - Paantr.: Kaišiadorių rajono literatų klubo narių poezijos almanachas, 2004-. - Leid. numeracija nenurodyta

[2004]. - 2004 (Kaunas : Morkūnas ir Ko). - 175, [1] p. : portr. - Aut.: Marytė Akmantavičiūtė-Kavaliauskienė, Alma Bernatonienė, Irena Marija Bublienė, Vacys Bukauskas, Elena Dekaminavičienė, Aldona Dijokienė (Matačiūnaitė), Jonas Katkevičius, Klemensas Kazlauskas, Jonas Laurinavičius, Onutė Lelienė, Bronė Matačiūnienė, Palmira Motiejūnienė, Birutė Pukaitė-Liutkevičienė, Lina Račkauskaitė, Pranciška Rudžionytė-Grevienė, Renata Sausaitienė, Jonas Staliulionis, Romualda Suslavičienė, Danutė Švenčionytė-Morkūnienė, Julė Žurinskaitė-Morkūnienė. - Tiražas 300 egz.

Atsiminimai apie Milžiną: (kun. Nikodemas Švogžlys-Milžinas) / [sudarė ir redagavo Jonas Laurinavičius]. - [Kaišiadorys : Kaišiadorių literatų klubas] Gija, 2006 (Kaunas : "Smaltijos" l-kla). - 95, [1] p., įsk. virš. ; 21 cm. - Aut.: Jurgita Abaravičiūtė, Jonas Arlauskas, Nijolė Baranauskienė, Vacys Bukauskas, Stasys Ivanavičius, Jonas Laurinavičius, Mečislovas Lazauskas, Vlada Lukenskaitė, Kazys Misius, Rima Nainienė, Antanas Paulauskas, Bronius Petkevičius, Juozas Petrauskas, Vytautas Rūkas, Aloyzas Sušinskas, Vytautas Šyvis, Elvyra Žeižienė. - Tiražas [200] egz.

Gija: Kaišiadorių rajono literatų klubas, 1999-2009 / Jonas Laurinavičius. - [Kaišiadorys] : Kaišiadorių literatų klubas "Gija", 2009 (Kaišiadorys : Printėja). - 38, [1] p. ; 21 cm. - Virš. antr. ir aut. nenurodyti. - "Gija" išleido: p. 12-17. - Tiražas [200] egz.

Albinas Dzimidavičius: [leidinys apie buvusį Kaišiadorių meno mokyklos pedagogą] / Kaišiadorių meno mokykla ; [sudarė O. Kupčiūnienė ir J. Laurinavičius]. - Kaišiadorys : Printėja : Kaišiadorių literatų klubas "Gija", 2009 (Kaišiadorys : Printėja). - 70, [1] p. : iliustr., nat., portr. ; 21 cm. - Turinyje atsiminimų aut.: Daivutė Baltakienė, Laima Baranauskienė, Stanislovas Barzinskas, Stanislovas Dovidavičius, Airida Dzimidavičiūtė-Dagienė, Janina Dzimidavičiūtė-Markevičienė, Regina Girčienė, Zelma Glinskienė, Albertas Gražys, Regina Griesiuvienė, Elena Jakubauskienė, Jūratė Kantoravičienė, Vilmantas Kratavičius, Juozas Kupčiūnas, Onutė Kupčiūnienė, Jonas Laurinavičius, Onutė Maksimenkaitė, Dalia Matulevičienė, Robertas Ramunis, Regina Rikterytė, Zita Rudzevičienė, Juozas Stašelis, Andrius Šimonis, Daiva Uždravytė-Pilkienė, Aldona Vaičiuvienė, Gintarė Vainaitė, Stanislovas Vaitkevičius, Justina Vasiliauskienė. - Tiražas [50] egz.

20 nepriklausomybės metų. - Vilnius : "Baltų lankų" leidyba, 2010-. - Pilna antr.: Dvidešimt nepriklausomybės metų. - Nenumeruota serija.

Kai dirbta Kaišiadoryse: (iš mokytojo atsiminimų) [apie mokytojavimą Kaišiadorių gimnazijoje 1938-1941 metais] / Rapolas Šaltenis ; [parengė Jonas Laurinavičius]. - Kaišiadorys : Printėja, 2011 (Kaišiadorys : Printėja). - 41, [1] p. : iliustr. ; 21 cm. - Turinyje aut.: Jonas Laurinavičius. - Tiražas 100 egz.

Žiobiškio vėjas : apie poetą Daną Kairį ir jo kūrybą : atsiminimai, kūrybos analizė, eilėraščiai / [knygą sudarė ir parengė Jonas Laurinavičius] Kaunas : Naujasis lankas, 2016 223, [1] p.

Pradalgės : kultūros istoriko, žurnalisto, leidėjo, visuomenės veikėjo dr. Kazio Račkausko sukaktuvių ženklai / Tėvynės pažinimo draugija, Tėviškės pažinimo paramos fondas, Kaišiadorių literatų klubas "Gija". - Kaunas, 2016. - 231, [1] p.

Redagavo:

Garbingas atvaizdas senovės : Trakai poezijoje. - Trakai, 1991. - 125 p.

Padėka pačiam sau : epigramos / Vacys Bukauskas. - Kaišiadorys : "Kaišiadorių aidų" red., 1999 (Kaunas : Raidė). - 75, [3] p. : iliustr. ; 19 cm. - Tiražas [400] egz. - Kn. taip pat: Palikęs šmaikštų žodį / Jonas Laurinavičius, p. 73-76

Besparnis angelas : [eilėraščiai] / Marytė Akmantavičiūtė-Kavaliauskienė ; [iliustracijos - Gražina Pūkaitė]. - Kaišiadorys : Kaišiadorių literatų klubas "Gija", 2001 (Kaunas : Kitos spalvos). - 76 p. : iliustr. ; 20 cm. - Tiražas [400] egz.

Akimirkų žydėjimas : [lyrika] / Jonas Katkevičius ; [nuotraukos G. Viečienės]. - [Kaišiadorys] : Kaišiadorių literatų klubas "Gija", 2002 (Kaunas : Morkūnas ir Ko). - 70, [2] p. : iliustr. ; 20 cm. - Tiražas 300 egz.

Auksinis amžius : lyrika / Marytė Akmantavičiūtė-Kavaliauskienė ; [iliustracijose panaudoti Jurgitos Treinytės, Astos Leščinskaitės, Jolantos Ratkevičiūtės, Aušrelės Prūsaitytės darbai]. - [Kaišiadorys] : Kaišiadorių literatų klubas "Gija", 2002 (Kaunas : Morkūnas ir Ko). - 106, [2] p. : iliustr. ; 20 cm. - Tiražas 400 egz.

Basakojis gandras : [eilėraščiai vaikams] / Marytė Akmantavičiūtė-Kavaliauskienė ; [iliustravo Deividas Kemzūra, Indrė Gintautaitė]. - [Kaišiadorys] : Kaišiadorių literatų klubas "Gija", 2002 (Kaunas : Vieš. įstaiga "Spalvų kraitė"). - 21, [3] p. : iliustr. ; 21 cm. - Tiražas 500 egz.

Vareikonių metai : (skaudžios praeities puslapiai) : atsiminimai / Bronius Petkevičius. - [Kaišiadorys] : Kaišiadorių literatų klubas "Gija", 2002 ([Kaunas] : Morkūnas ir Ko). - 261, [1] p. : iliustr. ; 21 cm. - Tiražas 500 egz.

Tau : meilės lyrika / Gaivutė Pagirienė ; [iliustracijos Kristinos Vekrikienės]. - Kaišiadorys : Kaišiadorių literatų klubas "Gija", 2003 (Kaunas : Morkūnas ir Ko). - 63, [1] p. : iliustr. ; 20 cm. - Kn. taip pat: Be nutylėjimų ir užuolankų / Jonas Laurinavičius, p. 62-63. - Tiražas 300 egz.

Pro metų šakas : eilėraščiai / Stasys Daunys ; [dailininkė Alma Bernatonienė]. - Kaišiadorys : Kaišiadorių literatų klubas "Gija", 2004 (Kaunas : Morkūnas ir Ko). - 62, [2] p. : iliustr. ; 18 cm. - Tiražas 400 egz.

Tylos aidai : lyrika / Evelina Simanonytė. - [Kaišiadorys : Kaišiadorių literatų klubas] "Gija", 2004 (Kaunas : Morkūnas ir Ko). - 23, [1] p. ; 20 cm. - Tiražas 300 egz.

Lygumos kelias : "Niekam nepriklausančiojo" užrašai / Stasys Daunys ; [parengė ir redagavo Jonas Laurinavičius]. - [Kaišiadorys] : Kaišiadorių literatų klubas "Gija", 2004 (Kaunas : Morkūnas ir Ko). - 142, [1] p. ; 20 cm. - Tiražas 300 egz.

Ko nebuvo ekrane : žemdirbio  mintys / Pranas Šliužas. - [Kaišiadorys : Kaišiadorių literatų klubas] "Gija", 2004 (Kaunas : UAB "Taurapolis"). - 103, [1] p. ; 21 cm. - Tiražas 1000 egz.

Kuršo žemėje : atsiminimai : [knygos "Vareikonių metai" tęsinys] / Bronius Petkevičius. - [Kaišiadorys] : Kaišiadorių literatų klubas "Gija", 2004 (Kaunas : Morkūnas ir Ko). - 263, [1] p. ; 21 cm. - Tiražas 400 egz.

Ties bedugne : sveikstančių alkoholikų istorijos / Jonas Katkevičius. - Kaišiadorys : Kaišiadorių literatų klubas "Gija", 2004 (Kaunas : Morkūnas ir Ko). - 78, [1] p. ; 21 cm. - Tiražas 400 egz.

Stebuklų naktis [Natos] : dainos / Marytė Akmantavičiūtė-Kavaliauskienė, Juozas Krinickas. - Kaišiadorys : Kaišiadorių literatų klubas "Gija", 2004 (Morkūnas ir Ko.). - 24 p. - Tiražas 300 egz.

Iš visos širdies : pasakojimai apie Elektrėnų krašto žmones / Ona Gražina Maleravičienė. - Kaišiadorys : [Kaišiadorių literatų klubas] "Gija", 2005 (Kaunas : Morkūnas ir Ko). - 112 p. : portr. ; 24 cm. - Tiražas 400 egz.

Tėviškės vyturiai : "Gimtinės" laikraščio almanachas / [sudarytojas Kazys Račkauskas]. - Vilnius : Gimtinė, 2005 (Kaunas : Morkūnas ir Ko). - 144 p. : portr. ; 21 cm. - Aut.: Marytė Akmantavičiūtė-Kavaliauskienė, Ona Bleizgienė, Elena Borusevičiūtė-Šidlauskienė, Zita Čepulytė (Gažimonienė), Eugenija Čičinskienė, Elena Dekaminavičienė, Juozas Elekšis, Alvyra Jurkonytė-Grėbliūnienė, Antanas Kakanauskas, Elė Kakanauskienė, Reda Kiselytė, Zita Klevinskaitė-Vaičiulevičienė,  Genė Kreipavičiūtė, Jonas Laurinavičius, Birutė Teresė Lengvenienė, Joana Lipštaitė, Aldona Lukošienė, Saulutė-Genovaitė Markauskaitė, Kazys Račkauskas, Teresė Rubšytė-Ūksienė, Vincas Steponavičius, Aloyzas Sušinskas. - Tiražas 300 egz.

Sesės : eilėraščiai / Danutė Grigaliūnienė ; [iliustravo Kaišiadorių dailės būrelio nariai]. - Kaunas : Kaišiadorių literatų klubas "Gija", 2005 (Morkūnas ir Ko.). - 24 p. : iliustr. - Tiražas 500 egz.

Žydinti aguona : eilėraščiai / Marytė Akmantavičiūtė-Kavaliauskienė. - Kaišiadorys : Kaišiadorių literatų klubas "Gija", 2006 (Morkūnas ir Ko). - 96 p. : iliustr. - Tiražas 400 egz.

Paparčių mokykla : atsiminimai / Bronius Petkevičius ; [parengė ir redagavo Jonas Laurinavičius]. - Kaišiadorys : Kaišiadorių literatų klubas "Gija", 2006 (Kaunas : Morkūnas ir Ko). - 51, [1] p. : iliustr., portr. ; 20 cm. - Tiražas [100] egz.

Sodžiaus vakarai [Natos] : dainos mėgėjų meno kolektyvams / Jonas Stasys Krinickas. - Kaišiadorys : Kaišiadorių literatų klubas "Gija", 2006 (Kaunas : Morkūnas ir Ko). - 39, [1] p. ; 30 cm. - Tiražas 300 egz.

Vainikžolės : poezija / Birutė Lengvenienė. - [Kaišiadorys] : Kaišiadorių literatų klubas "Gija", 2006 (Kaunas : Morkūnas ir Ko). - 157, [1] p. ; 20 cm. - Tiražas 500 egz.

Bobų gryčia : humoreskos / Danutė Grigaliūnienė ; [dailininkė Asta Puikienė]. - Kaišiadorys : Kaišiadorių literatų klubas "Gija", 2006 (Kaunas : Morkūnas ir Ko). - 61, [1] p. : iliustr. ; 21 cm. - Tiražas 500 egz.

Vėl pro šalį : [apysaka] / Danutė Grigaliūnienė ; [dailininkė Asta Puikienė]. - Kaišiadorys : Kaišiadorių literatų klubas "Gija", 2006 (Kaunas : Morkūnas ir Ko). - 79, [1] p. : iliustr. ; 21 cm. - Tiražas 500 egz.

Gyvenimo mozaika : atsiminimai, esė / Bronius Lazdynas. - Kaišiadorys : Kaišiadorių literatų klubas "Gija", 2006. - 280 p. : iliustr. - Tiražas 1000 egz.

Šviesa mano langui : [eilėraščiai] / Bronė Juškaitė. - [Kaišiadorys] : Kaišiadorių literatų klubas "Gija", 2007 (Kaunas : "Smaltijos" l-kla). - 100 p. ; 21 cm. - Tiražas [200] egz.Tiesiu rankas : [eilėraščiai] / Marytė Akmantavičiūtė-Kavaliauskienė; [iliustravo Jūratė Bagurskienė]. - [Kaišiadorys] : Kaišiadorių literatų klubas "Gija", 2007 (Kaunas : Morkūnas ir Ko). - 101, [2] p. : iliustr. ; 20 cm. - Tiražas [200] egz.

Tėvynės laisvė jiems buvo brangesnė už gyvybę: Pirmojo Lietuvos Prezidento karo mokyklos XX laida : atsiminimai / Stasys Zaikauskas. - [Kaišiadorys] : Kaišiadorių literatų klubas "Gija", 2007. - 24 p. : iliustr. ; 21 cm. - Tiražas [200] egz.

Mes - iš Kaišiadorių krašto : Kaišiadorių rajono mokinių kūrybos rinktinė / [sudarytojos Janina Žiemienė, Rimutė Arlauskienė]. - Kaunas : Naujasis lankas, 2007 (Kaunas : Morkūnas ir Ko). - 119, [1] p. : iliustr., portr. ; 31 cm. - Tiražas 1500 egz.

Lietuvos deimančiukai: [tautotyrininkų darbų rinkinys] / Tėvynės pažinimo draugija; [sudarytojas Kazys Račkauskas; redakcinė komisija: Ona Voverienė (pirmininkė) ... [et al.]. - Kaunas : Kalendorius, 2008 (Kaunas : Aušra). - 207, [1] p. : iliustr., faks., portr. ; 21 cm. - Aut.: Ona Bleizgienė, Jurgis Bučas, Eugenija Čičinskienė, Elena Dekaminavičienė, Juozas Elekšis, Apolonija Girdžiūnienė, Vytautas Indrašius, Janina Jankauskienė, Nastazija Kairiūkštytė, Antanas Kakanauskas, Jonas Kirlys, Zita Klevinskaitė-Vaičiulevičienė, Juozas Kuckailis, Birutė Lengvenienė, Natalija Manikienė, Genovaitė Markauskaitė-Saulutė, Elena Mažeikienė, Feliksas Mažeikis, Danutė Morkūnienė, Juozas Olekas, Kazys Račkauskas, Dalius Ribokas, Vytenis Rimkus, Stasė Semenavičienė, Ramutė Stačiokaitė-Ledienė, Vincas Steponavičius, Algimantas Vaičiulevičius, Laimutė Valatkienė, Milda Vyšteinaitė, Ona Voverienė. - Bibliogr. str. gale. - Tiražas 300 egz.Saulelė vakaran : apysaka / Danutė Grigaliūnienė ; [dailininkė Asta Puikienė]. - Kaišiadorys : Kaišiadorių literatų klubas "Gija", 2008 (Kaunas : Morkūnas ir Ko). - 71, [1] p. : iliustr. ; 21 cm. - Tiražas 250 egz.

Saulėgrįžos metas: meilės lyrika / Ramutė Dabregaitė-Šimelienė; [iliustracijos Justės Šimelytės, Agnės Šimelytės]. - Kaišiadorys : Kaišiadorių literatų klubas "Gija", 2008 (Kaunas : Morkūnas ir Ko). - 111, [1] p. : iliustr. ; 13 cm. - Tiražas 300 egz.

Kas miške gyvena : eilėraščiai / Marytė Akmantavičiūtė-Kavaliauskienė ; [iliustravo Deividas Kemzūra,Jūratė Bagurskienė]. - Kaišiadorys : Kaišiadorių literatų klubas "Gija", 2008 (Kaunas : Morkūnas ir Ko). - 31 p. : iliustr. - Tiražas 200 egz.

Vareikonys amžių vingiais / Bronius Petkevičius. - Kaišiadorys: Kaišiadorių literatų klubas "Gija", 2008 (Kaunas : Morkūnas ir Ko). - 397, [3] p. : iliustr., portr. ; 21 cm. - Bibliogr.: p. 395 (3 pavad.). - Tiražas 300 egz.

Supainiojo sparnų spalvas: eilėraščiai / Danutė Grigaliūnienė ; [dailininkė Kristina Tokarevienė]. - Kaišiadorys : Kaišiadorių literatų klubas"Gija", 2009 (Kaišiadorys : Printėja). - 67,[1] p. : iliustr. - Tiražas 50 egz.

Dusmenų krašto tremtiniai: prisiminimai / Ona Trepuilaitė-Virginavičienė. - Kaišiadorys: Printėja : Kaišiadorių literatų klubas "Gija", 2010 (Kaišiadorys : Printėja). - 85, [1] p. : iliustr., portr. ; 21 cm. - Bibliogr.: p. 84. - Tiražas 200 egz.

Kaukazo kalnų prieglobstyje: [kelionių įspūdžiai] / Aldona Matačiūnaitė-Dijokienė. - [Kaišiadorys] : Kaišiadorių literatų klubas "Gija", 2009. - 108, [1] p. : iliustr., portr. ; 21 cm. - Tiražas [300] egz.

Šviesūs lašai: eilėraščiai / Marytė Akmantavičiūtė-Kavaliauskienė ; [iliustravo Jūratė Bagurskienė]. - Kaunas : Naujasis lankas, 2010 (Kaunas : Morkūnas ir Ko). - 91, [1] p. : iliustr. ; 20 cm. - Tiražas 300 egz.

Jis bus kitoks... : neįgalaus sūnaus motinos apmąstymai, dienoraštiniai užrašai / Ona Trepuilaitė-Virginavičienė. - Kaišiadorys : Printėja : Kaišiadorių rajono literatų klubas "Gija", 2010 (Kaišiadorys : Printėja). - 53, [1] p. : iliustr. ; 21 cm. - Kn. taip pat: Visa nugalinti motiniška meilė / Jonas Laurinavičius, p. 50-52. - Tiražas 200 egz.

Kaip žirnis prie kelio : mokytojos atsiminimai / Danutė Karužaitė. - Kaišiadorys : Printėja : Kaišiadorių rajono literatų klubas "Gija", 2010 (Kaišiadorys : Printėja). - 198, [1] p. : iliustr. ; 21 cm. - Kn. taip pat: Toks nepaprastas kasdienis gyvenimas / Jonas Laurinavičius, p. 177. - Tiražas 100 egz.Kaimynai : [eiliuota pasaka] / Danutė Grigaliūnienė ; [iliustracijos :  E. Baguckaitė, M. Kudžmaitė]. - Kaišiadorys : Kaišiadorių literatų klubas "Gija", 2011 (Kaišiadorys : Printėja). - 15, [1] p. : iliustr. - Tiražas 150 egz.

Nenusisuk : eilėraščiai / Danutė Grigaliūnienė ; nuotraukos O. Kavaliausko. - Kaišiadorys : Kaišiadorių literatų klubas Gija, Printėja, 2011. - 114 p. : iliustr. - Tiražas 150 egz.

Sibire, Krivliako gyvenvietėje : atsiminimai / Birutė Kavaliauskaitė-Jacinavičienė ; [sudarė Joana Perednienė]. - Kaišiadorys : Printėja, 2011 (Kaišiadorys : Printėja). - 95, [1] p. : iliustr., faks. ; 21 cm. - Tiražas 100 egz.

Su vėju už parankės : [poezija] / Danas Kairys. - Kaunas : Naujasis lankas, 2011 (Kaunas : Morkūnas ir Ko). - 103, [1] p. : iliustr. ; 16 cm. - Kn. taip pat: Poezija iš vėjo ir tylos / Antanas Rybelis, p. 5-12. - Tiražas 150 egz.

Vandenų lelija [Natos] : dainos ir romansai / muzika Juozo Stasio Krinicko ; žodžiai Marytės Akmantavičiūtės-Kavaliauskienės. - Kaišiadorys : Gija : Printėja, 2012 (Kaišiadorys : Printėja). - 22, [2] p. ; 29 cm. - Kn. taip pat: Su romantišku patosu / Jonas Laurinavičius, p. 23. - Tiražas 100 egz.

Pabūsiu dar...: [poezijos rinkinys] / Ramutė Dabregaitė-Šimelienė ; [knyga iliustruota Kristinos Tokarevienės piešiniais]. - Kaunas : Naujasis lankas, 2012 (Kaunas : Morkūnas ir Ko). - 95, [1] p. : iliustr. ; 20 cm. - Tiražas 200 egz.

Tas nesibaigiantis kelias: poezija, miniatiūros, tapyba / Rasa Beatričė Klimavičiūtė ; [iliustruota autorės tapybos darbais]. - Kaunas : Naujasis lankas, 2012 (Kaunas : Morkūnas ir Ko). - 95, [1] p. : iliustr. ; 14 cm. - Turinyje aut.: Jonas Laurinavičius, Eglė Perednytė. - Tiražas 200 egz.

Mūsų darbai ir likimai / Zita Buržaitė-Vėžienė. - [Kaunas] : Naujasis lankas, 2012 (Kaunas : Morkūnas ir Ko). - 271, [1] p. : iliustr., faks., portr. ; 22 cm. - Kn. taip pat: Atminimo išsaugojimas ateičiai: apie knygą / Jonas Laurinavičius, p. 269-271. - Tiražas [100] egz.

Paparčiai. Šimtmečių apsupty… / Joana Perednienė, Kaišiadorys : Printėja, 2014, 139, [1] p. : iliustr., portr. ; 22 cm, turinyje aut.: Jonas Čiulada, Edvardas Drėgva, Rūta Kanclerytė, Jonas Laurinavičius, Stasys Malūnavičius, Neda Malūnavičiūtė, Audronė Neniškienė, Irena Teresė Šarmavičiūtė, Vacius Vareikis, bibliogr.: p. 137 (11 pavad.), tiražas 100 egz.

Mackonių sodžiaus ąžuolas / Joana Perednienė, Kaišiadorys : Printėja, 2017, 110, [2] p. : iliustr., tiražas 90 egz.

Atgal