Teisinė informacija

2023-10-17

Duomenų subjektų teisių įgyvendinimas

Duomenų subjektas turi šias teises, įtvirtintas Bendrajame duomenų apsaugos reglamente (toliau – Reglamentas (ES) 2016/679):
 • teisė gauti informaciją apie savo duomenų tvarkymą;
 • teisė susipažinti su duomenimis;
 • teisė reikalauti ištaisyti duomenis;
 • teisė reikalauti ištrinti duomenis („teisė būti pamirštam“);
 • teisė apriboti duomenų tvarkymą;
 • teisė į duomenų perkeliamumą*;
 • teisė nesutikti su duomenų tvarkymu*.
* Ši teisė gali būti įgyvendinama tik tais atvejais, kai Jūsų asmens duomenys Bibliotekoje tvarkomi naujienlaiškių siuntimo tikslu. Šios teisės padeda užtikrinti, kad informacija apie asmenį yra teisinga, kad ji prieinama tik tiems, kam suteikta teisė prie jos prieiti, ir naudojama tik teisėtais tikslais. Tačiau pažymėtina, jog šios teisės nėra absoliučios, todėl gali būti ribojamos Reglamento (ES) 2016/679 ar kitų įstatymų numatyta tvarka.   Kaip galite kreiptis? Norėdami pasinaudoti Reglamento (ES) 2016/679 Jums suteikiamomis teisėmis, Jūs galite kreiptis į Kaišiadorių viešąją biblioteką (toliau – ir Biblioteka) su rašytiniu prašymu, patvirtinant savo tapatybę. Prašymai dėl Reglamento (ES) 2016/679 teisių įgyvendinimo, nesant galimybės nustatyti prašymą teikiančio asmens tapatybę, Bibliotekoje nėra nagrinėjami. Prašymai Bibliotekai dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo klausimų gali būti pateikiami (prašymo formą galite rasti paspaudę šią nuorodą: „Prašymas dėl duomenų subjektų teisių įgyvendinimo“):
 1. Asmeniškai Bibliotekoje adresu: Gedimino g. 69, LT-56124 Kaišiadorys.
 2. Paštu ar per pašto ar kitų siuntinių pristatymo paslaugas teikiančius asmenis adresu: Gedimino g. 69, LT-56124 Kaišiadorys.
 3. Per E. pristatymo sistemą, elektroniniu paštu vytas.jacevicius@kaisiadorysbft.lt.
  Reikalavimai prašymui, kai jie teikiami raštu:
 1. Prašymas turi būti įskaitomas.
 2. Prašymas turi būti pasirašytas.
 3. Prašyme turi būti nurodytas Jūsų vardas, pavardė, gyvenamoji vieta, kontaktinė informacija ryšiui palaikyti.
 4. Prašyme turi būti nurodyta, kokia teise norite pasinaudoti ir, kai taikoma, tokį prašymą pagrindžiantys argumentai ar dokumentai.
 5. Jei prašymą Jūsų vardu teikia atstovas, prašyme turi būti nurodyti ne tik aukščiau nurodyti duomenys, bet taip pat Jūsų atstovo jo vardas, pavardė, gyvenamoji vieta, kontaktinė informacija ryšiui palaikyti.
  Kaip galite patvirtinti savo tapatybę prašymo pateikimo metu? Jūsų tapatybės patvirtinimo būdai:
 1. Teikiant prašymą asmeniškai: pateikiant asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą Bibliotekos darbuotojui.
 2. Teikiant prašymą elektroniniu paštu: prašymas turi būti pasirašytas elektroniniu parašu (plačiau poskyryje „Ar galite pateikti prašymą elektroniniu paštu?“).
 3. Jeigu prašymas pateikiamas paštu arba per pasiuntinį, kartu su prašymu turi būti pateikiama patvirtinta asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija.
Teikiant prašymą per atstovą: prie prašymo turi būti papildomai pateikiamas atstovavimą patvirtinantis dokumentas ar jo kopija, patvirtinta teisės aktų nustatyta tvarka.   Ar galite pateikti prašymą elektroniniu paštu? Galite, tačiau tokiu būdu pateikti prašymai turi būti pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu arba suformuotas elektroninėmis priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą ir nepakeičiamumą. Prašymo pasirašymas kvalifikuotu elektroniniu parašu leidžia Bibliotekai tinkamai Jus identifikuoti ir užtikrinti, kad Jūsų prašoma informacija arba informacija apie Jūsų prašytų veiksmų vykdymą (atsisakymą vykdyti) būtų atskleista tik tam asmeniui, kuriam ji skirta, t. y. Jums. Nuskenuotos pasirašytų prašymų kopijos ar skundai, pateikti elektroninio pašto pranešimu, jų nepasirašant kvalifikuotu elektroniniu parašu, neatitinka teisės aktuose nustatytų reikalavimų. Toks prašymo pateikimas gali būti kliūtis priimti Jūsų prašymą nagrinėti, todėl tuo atveju, jei neturite kvalifikuoto elektroninio parašo, prašymą turėtumėte pateikti asmeniškai arba paštu.   Per kiek laiko Biblioteka atsakys? Jūsų prašymai dėl Jūsų teisių, nustatytų Reglamente (ES) 2016/679, įgyvendinimo, nagrinėjami ne ilgiau kaip 1 mėnesį. Atsižvelgiant į prašymo sudėtingumą ir gautų prašymų skaičių šis laikotarpis gali būti pratęstas 2 mėnesiams.  
2021-11-08

VIDINIS PRANEŠIMŲ APIE PAŽEIDIMUS KANALAS

Kaišiadorių rajono savivaldybės viešoji biblioteka (toliau – Biblioteka), siekdama užtikrinti savo veiklos skaidrumą ir viešumą, vykdo korupcijos prevenciją. Korupcijos prevencijos tikslas – užkirsti kelią korupcijai atsirasti ir plėtotis Bibliotekos veikloje, pašalinant veiksmų, procedūrų, kitų sričių spragas, dėl kurių gali susidaryti korupcijai palankios sąlygos. Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymas įtvirtina galimybę teikti informaciją apie teisės pažeidimus, keliančius grėsmę viešajam interesui, arba jį Bibliotekoje pažeidžiančius asmenis, kuriuos su Biblioteka sieja ar siejo tarnybos, darbo arba sutartiniai santykiai. Pranešama apie šias veikas: 1. Galimai rengiamą, vykdomą ar įvykdytą nusikalstamą veiką. 2. Administracinį nusižengimą. 3. Tarnybinį nusižengimą ar darbo pareigų pažeidimą. 4. Profesinės etikos normų pažeidimą. 5. Kitą viešajam interesui keliamą grėsmę arba teisės pažeidimą.* Žinomai melagingos informacijos, taip pat valstybės ar tarnybos paslaptį sudarančios informacijos pateikimas nesuteikia asmeniui garantijų pagal Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymą. Žinomai melagingą informaciją pateikęs arba valstybės ar tarnybos paslaptį ar profesinę paslaptį atskleidęs asmuo atsako teisės aktų nustatyta tvarka. Pranešimo teikimo būdai: 1.Užpildyti pranešimo formą apie pažeidimus. 2.Elektroniniu paštu: administratore@kaisiadoriuvb.lt. 3.Paštu: Kaišiadorių rajono savivaldybės viešoji biblioteka, Gedimino g. 69, LT-56124, Kaišiadorys. Pranešimai teikiami siekiant apsaugoti viešąjį interesą. Informacija pateikta siekiant apginti asmeninius interesus nebus laikoma pranešimu. Pranešimus pateikusiems asmenims bus užtikrintas konfidencialumas bei galės būti taikomos apsaugos, skatinimo ir pagalbos priemonės Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. Informacijos apie pažeidimus bibliotekoje teikimo tvarka Informacijos apie pažeidimus Bibliotekoje teikimo tvarkos aprašas Kompetentingas subjektas – Bibliotekos atsakingas darbuotojas už informacijos apie pažeidimą priėmimą ir registravimą: Genė Razulevičienė 8 346 52662, info@kaisiadoriuvb.lt Bibliotekos korupcijos prevencijos programa ir korupcijos prevencijos įgyvendinimo planas Bibliotekos korupcijos prevencijos 2019-2022 metų programa Teisės aktai, susiję su korupcijos prevencija Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 2015–2025 metų programa. Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos 2015–2019 metų korupcijos prevencijos programa. Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymas.